non smoking

Ryokan

Shifts to Non Smoking !

Announcement: Shima Onsen Kashiwaya Ryokan Shifts to Non Smoking As shown below, Shima Onsen Kashiwaya Ryokan gradually ...